ผศ.ดร.สมโภชน์ พนาวาส เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้นวัตกรรมและแนวคิดในศตวรรษที่ 21” ให้คณะครู สพม 5 จ.ลพบุรี

ผศ.ดร.สมโภชน์ พนาวาส เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้นวัตกรรมและแนวคิดในศตวรรษที่ 21” ให้คณะครู สพม 5 จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

Continue Reading →

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร รำเทพบันเทิงในพิธีบวงสรวงหลวงปู่ชัยมงคล

“กุ๊กกิ๊ก” นางสาวสุพรรษา รักแต่งาน และ “มิ้นท์” นางสาวสรญา วงสา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร รำเทพบันเทิงในพิธีบวงสรวงหลวงปู่ชัยมงคล ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ภายใต้การฝึกซ้อม ของ อ.ดร.วรกมล วงษ์สถาปนาเลิศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร…

Continue Reading →

คุณอลิส พันธ์พรสม ให้เกียรติเป็นวิทยากรในโครงการ “ก่อ(ร่าง)สร้าง Young Leader”

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ Young Leader โดยได้รับเกียรติจาก “พี่เนะ” มาให้ความรู้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและการสื่อสารทุกคนโดยมีกิจกรรมต่างๆที่ให้นักศึกษาได้ทำมากมาย เช่น บอกเล่าอาชีพที่ใฝ่ฝั่นในอนาคต การทำงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นกลุ่ม และได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้ถามเรื่องราวหรือปัญหาในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อให้นักศึกษามั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียน ข่าวโดย : อู๋อ๊อดอ๊อดภาพโดย : โจเซฟเฟอร์

Continue Reading →

ผศ.ดร.สมโภชน์ พนาวาส เป็นวิทยากรอบรม เรื่อง “การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้นวัตกรรมและแนวคิดในศตวรรษที่ 21” ให้คณะครู สพม 19 จังหวัดเลย

ผศ.ดร.สมโภชน์ พนาวาส เป็นวิทยากรอบรม เรื่อง “การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้นวัตกรรมและแนวคิดในศตวรรษที่ 21” ให้คณะครู สพม 19 จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

Continue Reading →

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานประชาธิปไตย (Democ Day Contest)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตชนะเลิศการประกวดโครงงานประชาธิปไตย (Democ Day Contest) เป็นการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยผ่านรูปแบบการแสดงโขน ตอนพิเศษ “หนุมานสำแดงแผลงฤทธิ์ เนรมิตเลือกตั้งแดนสยาม” ซึ่งโครงงานนี้เป็นการทำงานร่วมกันของคณาจารย์และนักศึกษาจากโรงเรียนกฎหมายและการเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ จัดโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้…

Continue Reading →

อ.ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการร่วม ศูนย์นครราชสีมา ประจำเดือนกุมภาพันธ์

อ.ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการร่วม ศูนย์นครราชสีมา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Continue Reading →

ผศ.ดร.สมโภชน์ พนาวาส เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “การสอนทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์” ให้กับครู โรงเรียนในสังกัด สพม.42

ผศ.ดร.สมโภชน์ พนาวาส เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “การสอนทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์” ให้กับครู โรงเรียนในสังกัด สพม.42 จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562

Continue Reading →

นักศึกษาหลักสูตรภาษาและการสื่อสารเข้าร่วมงาน “สวนดุสิต รู้ทัน TOEIC เรียนจบ สอบผ่าน มีงานทำ”

นักศึกษาหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร เข้าร่วมรับฟังการเสวนาในหัว “สวนดุสิต รู้ทัน TOEIC เรียนจบ สอบผ่าน มีงานทำ” ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย ชั้น 4 สำนักวิทยบริการ งานเสวนาดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรภาษาอังกฤษ และสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยากรผู้เข้าร่วมเสวนาเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา…

Continue Reading →

อาจารย์ ดร.วรกมล วงษ์สถาปนาเลิศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร ดำเนินการฝึกซ้อมการแสดงโขนให้กับนักศึกษาจากโรงเรียนกฎหมายและการเมือง

อาจารย์ ดร.วรกมล วงษ์สถาปนาเลิศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร ดำเนินการฝึกซ้อมการแสดงโขนให้กับนักศึกษาจากโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ซึ่งจัดการแสดงโขนตอนพิเศษ เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยและให้ความรู้เกี่ยวกับการการเลือกตั้ง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ Hall 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Continue Reading →