อ.ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ และ อ.พรเพ็ญ เหล็กดีเศษ เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร “การเขียนเพื่อนำเสนอผลงานเข้าสู่ตำแหน่งและการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ” ให้กับบุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2562

Continue Reading →

อ.ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ เป็นวิทยากรในหัวข้อ “การเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562

Continue Reading →

อ.ดร.วรกมล วงษ์สถาปนาเลิศ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรสอนนาฏศิลป์ไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ(ISB) เพื่อแสดงในงาน Songkran Assembly โดยสอนทุกวันศุกร์เวลา 14.35-15.35 น.

Continue Reading →

อ.ดร.วรกมล วงษ์สถาปนาเลิศ ร่วมกับกลุ่มวิชานาฏศิลป์และดนตรี จัดรำบวงสรวงถวายศาลพระภูมิหลวงปู่ชัยมงคลให้กับศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

อ.ดร.วรกมล วงษ์สถาปนาเลิศ ร่วมกับกลุ่มวิชานาฏศิลป์และดนตรี จัดรำบวงสรวงถวายศาลพระภูมิหลวงปู่ชัยมงคลให้กับศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ณ ม.สวนดุสิต วันที่ 5 มีนาคม 2562

Continue Reading →

ผศ.ดร.สมโภชน์ พนาวาส เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้นวัตกรรมและแนวคิดในศตวรรษที่ 21” ให้คณะครู สพม 5 จ.ลพบุรี

ผศ.ดร.สมโภชน์ พนาวาส เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้นวัตกรรมและแนวคิดในศตวรรษที่ 21” ให้คณะครู สพม 5 จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

Continue Reading →

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร รำเทพบันเทิงในพิธีบวงสรวงหลวงปู่ชัยมงคล

“กุ๊กกิ๊ก” นางสาวสุพรรษา รักแต่งาน และ “มิ้นท์” นางสาวสรญา วงสา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร รำเทพบันเทิงในพิธีบวงสรวงหลวงปู่ชัยมงคล ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ภายใต้การฝึกซ้อม ของ อ.ดร.วรกมล วงษ์สถาปนาเลิศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร…

Continue Reading →

คุณอลิส พันธ์พรสม ให้เกียรติเป็นวิทยากรในโครงการ “ก่อ(ร่าง)สร้าง Young Leader”

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ Young Leader โดยได้รับเกียรติจาก “พี่เนะ” มาให้ความรู้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและการสื่อสารทุกคนโดยมีกิจกรรมต่างๆที่ให้นักศึกษาได้ทำมากมาย เช่น บอกเล่าอาชีพที่ใฝ่ฝั่นในอนาคต การทำงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นกลุ่ม และได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้ถามเรื่องราวหรือปัญหาในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อให้นักศึกษามั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียน ข่าวโดย : อู๋อ๊อดอ๊อดภาพโดย : โจเซฟเฟอร์

Continue Reading →

ผศ.ดร.สมโภชน์ พนาวาส เป็นวิทยากรอบรม เรื่อง “การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้นวัตกรรมและแนวคิดในศตวรรษที่ 21” ให้คณะครู สพม 19 จังหวัดเลย

ผศ.ดร.สมโภชน์ พนาวาส เป็นวิทยากรอบรม เรื่อง “การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้นวัตกรรมและแนวคิดในศตวรรษที่ 21” ให้คณะครู สพม 19 จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

Continue Reading →

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานประชาธิปไตย (Democ Day Contest)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตชนะเลิศการประกวดโครงงานประชาธิปไตย (Democ Day Contest) เป็นการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยผ่านรูปแบบการแสดงโขน ตอนพิเศษ “หนุมานสำแดงแผลงฤทธิ์ เนรมิตเลือกตั้งแดนสยาม” ซึ่งโครงงานนี้เป็นการทำงานร่วมกันของคณาจารย์และนักศึกษาจากโรงเรียนกฎหมายและการเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ จัดโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้…

Continue Reading →