ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง กำหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

March 5, 2021 learnthai 0

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง กำหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มหาวิทยาลัยเปิดทำการตามปกติ และการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

February 1, 2021 learnthai 0

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มหาวิทยาลัยเปิดทำการตามปกติ และการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและการสื่อสารในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

October 25, 2019 learnthai 0

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561