ประชาสัมพันธ์โครงการ “เขียนสร้างสรรค์ สรรค์สร้างอาชีพ”

หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงาน “เขียนสร้างสรรค์ สรรค์สร้างอาชีพ” ในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561  เวลา 9.00-12.00 น. ภายในงานจะได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง…

Continue Reading →

หลักสูตรภาษาและการสื่อสารเข้ารับการตรวจประกันคุณภาพ รอบ 12 เดือน ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) รองศาสตราจารย์ขนิษฐา จิตชินะกุล (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ บูรณะกร (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ) เป็นคณะกรรมการผู้ตรวจประเิมนคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 4…

Continue Reading →

หลักสูตรภาษาและการสื่อสารจัดการเสวนา “ภาษากับการสื่อสาร : วันวาน & วันนี้”

หลักสูตรภาษาและการสื่อสารจัดการเสวนา “ภาษากับการสื่อสาร : วันวาน & วันนี้” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ คุณจักรกฤต โยมพะยอม (ครูทอม)  คุณสุดารัตน์ ศรีสุรกานต์…

Continue Reading →

ประชาสัมพันธ์แฟนเพจหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร

หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทำแฟนเพจของหลักสูตรฯ เพื่อเผยแพร่โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของนักศึกษากับคณาจารย์ ตลอดจนเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อให้กับศิษย์เก่าและผู้สนใจด้วย โดยสามารถกดติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่นี่

Continue Reading →

อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รุ่นที่ 2

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) การพัฒนาครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET, PISA และ 9 วิชาสามัญ ของนักเรียน ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00-16.30…

Continue Reading →

อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนารูปแบบครบวงจร รุ่นที่ 1

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) การพัฒนาครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET, PISA และ 9 วิชาสามัญ ของนักเรียน ให้กับครูผู้สนใจ จำนวน 150 คน ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม…

Continue Reading →

ประชาสัมพันธ์โครงการภาษากับการสื่อสาร : วันวาน & วันนี้

หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสำนักบริหารกลยุทธ์ ร่วมกันจัดโครงการ “ภาษากับการสื่อสาร : วันวาน & วันนี้” เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านภาษาและการสื่อสาร และส่งเสริมการใช้ภาษาและการสื่อสารอย่างถูกต้องและเหมาะสม จึงขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดร.ชัยชนะ…

Continue Reading →

อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนา

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 20 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “การขับเคลื่อนการศึกษาไทยในยุค 4.0 Make it different together based on Thailand 4.0” ขึ้น ในวันที่ 14…

Continue Reading →

หลักสูตรภาษาและการสื่อสารดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษารุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์ธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร สังกัดหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้าศึึกษาต่อในหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร รุ่นที่ 2 ผ่านระบบ TCAS รอบการรับแบบ Admission (รอบที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561…

Continue Reading →

อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารเป็นวิทยากรโครงการการอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการการอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ รหัสวิชา 1500119 โดยเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน และอาจารย์กัญจณ์ปภัสส์ สุวรรณวิหค สังกัดหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.…

Continue Reading →