ประชาสัมพันธ์โครงการภาษากับการสื่อสาร : วันวาน & วันนี้

หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสำนักบริหารกลยุทธ์ ร่วมกันจัดโครงการ “ภาษากับการสื่อสาร : วันวาน & วันนี้” เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านภาษาและการสื่อสาร และส่งเสริมการใช้ภาษาและการสื่อสารอย่างถูกต้องและเหมาะสม จึงขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดร.ชัยชนะ…

Continue Reading →

หลักสูตรภาษาและการสื่อสารดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษารุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์ธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร สังกัดหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้าศึึกษาต่อในหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร รุ่นที่ 2 ผ่านระบบ TCAS รอบการรับแบบ Admission (รอบที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561…

Continue Reading →

อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารเป็นวิทยากรโครงการการอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการการอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ รหัสวิชา 1500119 โดยเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน และอาจารย์กัญจณ์ปภัสส์ สุวรรณวิหค สังกัดหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.…

Continue Reading →

ขอต้อนรับอาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารคนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอต้อนรับอาจารย์พรเพ็ญ เหล็กดีเศษ บัณฑิตและมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาธรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2561  

Continue Reading →

อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารเป็นผู้ร่วมวิจัยกับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ สังกัดหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ร่วมวิจัยโครงการ “การพัฒนากลไกและขับเคลื่อนระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูงสำหรับประเทศไทย 4.0” เข้าร่วมการนำเสนอผลการวิจัย ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ โครงการวิจัยดังกล่าวเป็นโครงการวิจัยของสภาการศึกษา โดยมี ศาศตราจารย์…

Continue Reading →

อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561

อาจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ สังกัดหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้อง 405 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  

Continue Reading →

อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารได้รับเชิญให้ไปบรรยายในหัวข้องานสารบรรณ

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย” ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 140 คน โดยเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรในวันที่ 14-15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา…

Continue Reading →

อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารได้รับเชิญเป็นประธานกรรมการในการประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล วิบูลยศริน ได้รับเชิญจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานกรรมการในการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรฯ ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ…

Continue Reading →

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ที่ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต เรื่อง “นวัตกรรมระบบบริหารคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพระดับนานาชาติ” ในสาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ และศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้…

Continue Reading →

อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารจัดกิจกรรมบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัย

สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการบริการวิชาการ ค่ายพัฒนาภาษาและทักษะชีวิตที่เด็กควรรู้ในยุคปัจจุบัน ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยอาจารย์กัญจณ์ปภัสส์ สุวรรณวิหค ร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรายวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นความรู้ ตอนเรียน A4 ประยุกต์การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในสถานการณ์จริง…

Continue Reading →