คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม HUSO Competition ครั้งที่ 1

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและบุคคลทั่วไปค่ะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม HUSO Competition ครั้งที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่อไปนี้ 1. การประกวดการพูดสร้างแรงบันดาลใจ หัวข้อ “ครูไทยในศตวรรษที่ 21”2.…

Continue Reading →

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปรกติ ประจำปี 2562

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปรกติ ประจำปี 2562 รอบที่ 1 รับตรงร่วมกัน รับสมัคร 17 – 29 เมษายน 2562 รอบที่ 2 Admission รับสมัคร 9 – 19…

Continue Reading →

เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภาษาในการเขียนเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ”

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภาษาในการเขียนเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ (รุ่น 1)” ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 26-27 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น. กิจกรรมภายในงาน : เสวนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ ลงทะเบียนอบรม…

Continue Reading →

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร & ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร & ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร เข้าเชิญทุกท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในปี 2562  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ https://www.facebook.com/langlitcom/

Continue Reading →

ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเกมภาษาไทย”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเกมภาษาไทย” เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ทางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเกมภาษาไทย” โดยได้รับเชิญ “ครูแพร” ผู้ได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวางในเรื่องการสร้างเกมภาษาไทย บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เสียงหัวเราะ และรอยยิ้มของผู้เข้าอบรมทุกท่าน พร้อมความรู้และทักษะในการสร้างเกมภาษาไทย…

Continue Reading →

ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน รุ่นที่ 3”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน” รุ่นที่ 3  ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน รุ่นที่ 3 ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งบรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้มของผู้เข้าร่วมการอบรม นอกจากความรู้และการฝึกพัฒนาทักษะทางด้านการเขียนแล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละท่านยังได้รับประสบการณ์ดี ๆ และมิตรภาพจากเพื่อนร่วมอบรมหลากหลายสาขาอีกด้วย สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร และภาพกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/langlitcom/  เพจ…

Continue Reading →

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเกม วิชาภาษาไทย”

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร เข้าเชิญทุกท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเกม วิชาภาษาไทย” ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. โดยสำรองที่นั่งและชำระค่าลงทะเบียน 500 บาท

Continue Reading →

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่ “อาจารย์อัญมาศ ภู่เพชร”

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับอาจารย์ใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 อาจารย์อัญมาศ ภู่เพชร  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

Continue Reading →

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Continue Reading →

ประชาสัมพันธ์โครงการ “เขียนสร้างสรรค์ สรรค์สร้างอาชีพ”

หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงาน “เขียนสร้างสรรค์ สรรค์สร้างอาชีพ” ในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561  เวลา 9.00-12.00 น. ภายในงานจะได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง…

Continue Reading →