นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร เข้ารับการทดสอบก่อนการอบรม TOEIC

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารเข้ารับการทดสอบก่อนการอบรม TOEIC ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 บัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 23 มกราคม 2562 กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*