อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาและการสื่อสารเป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “การสอนทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ พนาวาส เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “การสอนทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์” ให้คณะครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 42 จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*