ประธานหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร ร่วมสนทนาเรื่อง “การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร”

อาจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ประธานหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมสนทนาเรื่อง “การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร” กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ภาษา การใช้คำ การสื่อสารกันในองค์กรอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเปิดโอกาสให้คู่สนทนาหรือบุคลากรในองค์กรได้แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร

นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการที่สาขาฯ ร่วมกับศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การเขียนเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การพูดเพื่อการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ Team Management: สร้างทีมด้วยใจ ได้ใจทั้งทีม เป็นต้น

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*