ประธานหลักสูตรภาษาและการสื่อสารเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการร่วม โครงการ รมป. 2 ศูนย์นครราชสีมา

อาจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ประธานหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการร่วม โครงการ รมป. 2 ศูนย์นครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 -11.00 น. ณ ห้องประชุม 17.26 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*