หลักสูตรภาษาและการสื่อสารจัดการเสวนา “ภาษากับการสื่อสาร : วันวาน & วันนี้”

July 31, 2018 learnthai 0

หลักสูตรภาษาและการสื่อสารจัดการเสวนา “ภาษากับการสื่อสาร : วันวาน & วันนี้” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ คุณจักรกฤต โยมพะยอม (ครูทอม)  คุณสุดารัตน์ ศรีสุรกานต์ (ครูเปิ้ล) และอาจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ เข้าร่วมการเสวนาในวันที่ […]

ประชาสัมพันธ์แฟนเพจหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร

July 29, 2018 learnthai 0

หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทำแฟนเพจของหลักสูตรฯ เพื่อเผยแพร่โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของนักศึกษากับคณาจารย์ ตลอดจนเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อให้กับศิษย์เก่าและผู้สนใจด้วย โดยสามารถกดติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่นี่

อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รุ่นที่ 2

July 28, 2018 learnthai 0

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) การพัฒนาครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET, PISA และ 9 วิชาสามัญ ของนักเรียน ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องกิจกรรมอาจารย์ ชั้น 2 […]

อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนารูปแบบครบวงจร รุ่นที่ 1

July 21, 2018 learnthai 0

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) การพัฒนาครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET, PISA และ 9 วิชาสามัญ ของนักเรียน ให้กับครูผู้สนใจ จำนวน 150 คน ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00-16.30 น. […]

ประชาสัมพันธ์โครงการภาษากับการสื่อสาร : วันวาน & วันนี้

July 19, 2018 learnthai 0

หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสำนักบริหารกลยุทธ์ ร่วมกันจัดโครงการ “ภาษากับการสื่อสาร : วันวาน & วันนี้” เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านภาษาและการสื่อสาร และส่งเสริมการใช้ภาษาและการสื่อสารอย่างถูกต้องและเหมาะสม จึงขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และนักเขียนนามปากกา “แหลม […]

อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนา

July 14, 2018 learnthai 0

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 20 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “การขับเคลื่อนการศึกษาไทยในยุค 4.0 Make it different together based on Thailand 4.0” ขึ้น ในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 […]

หลักสูตรภาษาและการสื่อสารดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษารุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

July 10, 2018 learnthai 0

อาจารย์ธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร สังกัดหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้าศึึกษาต่อในหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร รุ่นที่ 2 ผ่านระบบ TCAS รอบการรับแบบ Admission (รอบที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.  

อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารเป็นวิทยากรโครงการการอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559

July 10, 2018 learnthai 0

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการการอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ รหัสวิชา 1500119 โดยเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน และอาจารย์กัญจณ์ปภัสส์ สุวรรณวิหค สังกัดหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ […]

No Image

ขอต้อนรับอาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารคนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

July 2, 2018 learnthai 0

หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอต้อนรับอาจารย์พรเพ็ญ เหล็กดีเศษ บัณฑิตและมหาบัณฑิตจากภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป