ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง กำหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

June 24, 2022 learnthai 0

กำหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษ 2565

วันที่ 1-7 มิ.ย. 65 นักศึกษาลงทะเบียน และเพิ่ม-ถอนรายวิชาภาคการศึกษาที่ 3/2564

June 6, 2022 learnthai 0

วันที่ 1 – 7 มิ.ย. 2565 นักศึกษาลงทะเบียนเรียน และเพิ่ม-ถอนรายวิชาภาคการศึกษาที่ 3/2564 ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th/main ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ https://regis.dusit.ac.th/main/?page_id=1784