ปี พ.ศ. 2558

งานวิจัย

การพัฒนาทักษะการเขียนสื่อความของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)  อ.ศุภศิริ บุญประเวศ

งานวิจัย

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานแนวการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมบนสื่อสังคมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต) อ.ดร.วัชรพล วิบูลยศริน

หนังสือ

การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: แนวคิดสู่การปฏิบัติ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) ผศ.ดร.วัชรพล วิบูลยศริน

ตำรา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) อ.ดร.วัชรพล วิบูลยศริน

อ.ศุภศิริ บุญประเวศ

บทความวิจัย

วารีคติในวรรณกรรมนิทานสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1-3) (การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี) อ.กัญจณ์ปภัสส์ สุวรรณวิหค

ผศ.ดร.นิตยา แก้วคัลณา