No Image

กําหนดการซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่สวมชุดครุย วันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร การแต่งกาย ข้อปฏิบัติ และการคืนชุดครุยของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

August 4, 2023 learnthai 0

* บัณฑิตที่มาซ้อมย่อยวันที่ 5-6 สค 66  สามารถจอดรถได้ที่อาคาร 12 ชั้น 2 และอาคารรักตะกนิษฐ (มีจำนวนจำกัด)* บุคลากร อนุญาตให้อาคาร 12 ชั้น 3-4 และพื้นราบอาคาร 11 *กําหนดการซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่สวมชุดครุย วันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร การแต่งกาย ข้อปฏิบัติ และการคืนชุดครุยของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต […]

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565-18 มกราคม 2566

September 27, 2022 learnthai 0

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565-18 มกราคม 2566 น้องๆ สามารถดูหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร เกณฑ์ กำหนดการ ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=429 สมัคร Online ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th สอบถามเพิ่มเติมเรื่องการสมัครเรียน ได้ที่ […]

ปฎิทินกิจกรรมวิชาการ ภาคการศึกษา 1/2565

August 11, 2022 learnthai 0

ปฎิทินกิจกรรมวิชาการ ภาคการศึกษา 1/2565ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.thเว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th/mainปฏิทินกิจกรรมวิชาการ https://regis.dusit.ac.th/main/?page_id=1784

ขั้นตอนการรับบัตรประจำตัวนักศึกษารหัส 65 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

August 9, 2022 learnthai 0

นักศึกษารหัส 65 สามารถติดต่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่ เวลา 10.00 – 15.00 น. สามารถตรวจสอบรายชื่อรับบัตรได้ที่ https://regis.dusit.ac.th/main/?p=8451 – หากนักศึกษาท่านใดยังไม่ได้อัพโหลดรูปภาพสามารถอัพโหลดได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu… โดยใช้เลขทีบัตรประชาชนในการเข้าระบบ

นักศึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565

July 19, 2022 learnthai 0

วันที่ 15 – 25 ก.ค. 65 – นักศึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วันที่ 2 – 11 ส.ค. 65 – นักศึกษารหัส 65 พบอาจารย์ที่ปรึกษา และยืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th […]

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง กำหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

June 24, 2022 learnthai 0

กำหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษ 2565

วันที่ 1-7 มิ.ย. 65 นักศึกษาลงทะเบียน และเพิ่ม-ถอนรายวิชาภาคการศึกษาที่ 3/2564

June 6, 2022 learnthai 0

วันที่ 1 – 7 มิ.ย. 2565 นักศึกษาลงทะเบียนเรียน และเพิ่ม-ถอนรายวิชาภาคการศึกษาที่ 3/2564 ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th/main ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ https://regis.dusit.ac.th/main/?page_id=1784

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 4 Direct Admission วันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน 2565

May 26, 2022 learnthai 0

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 4 Direct Admission วันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน 2565 ดูเกณฑ์รับสมัครได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/blog/view/157.html สมัคร ได้ที่ http://tcas.dusit.ac.th