อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รุ่นที่ 2

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) การพัฒนาครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET, PISA และ 9 วิชาสามัญ ของนักเรียน ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00-16.30…

Continue Reading →

อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนารูปแบบครบวงจร รุ่นที่ 1

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) การพัฒนาครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET, PISA และ 9 วิชาสามัญ ของนักเรียน ให้กับครูผู้สนใจ จำนวน 150 คน ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม…

Continue Reading →

อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนา

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 20 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “การขับเคลื่อนการศึกษาไทยในยุค 4.0 Make it different together based on Thailand 4.0” ขึ้น ในวันที่ 14…

Continue Reading →

หลักสูตรภาษาและการสื่อสารดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษารุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์ธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร สังกัดหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้าศึึกษาต่อในหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร รุ่นที่ 2 ผ่านระบบ TCAS รอบการรับแบบ Admission (รอบที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561…

Continue Reading →

อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารเป็นวิทยากรโครงการการอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการการอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ รหัสวิชา 1500119 โดยเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน และอาจารย์กัญจณ์ปภัสส์ สุวรรณวิหค สังกัดหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.…

Continue Reading →

อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารเป็นผู้ร่วมวิจัยกับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ สังกัดหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ร่วมวิจัยโครงการ “การพัฒนากลไกและขับเคลื่อนระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูงสำหรับประเทศไทย 4.0” เข้าร่วมการนำเสนอผลการวิจัย ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ โครงการวิจัยดังกล่าวเป็นโครงการวิจัยของสภาการศึกษา โดยมี ศาศตราจารย์…

Continue Reading →

อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารได้รับเชิญให้ไปบรรยายในหัวข้องานสารบรรณ

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย” ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 140 คน โดยเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรในวันที่ 14-15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา…

Continue Reading →

อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารได้รับเชิญเป็นประธานกรรมการในการประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล วิบูลยศริน ได้รับเชิญจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานกรรมการในการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรฯ ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ…

Continue Reading →

อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

อาจารย์ศุภศิริ บุญประเวศ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาให้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนากรอบความคิดและแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกการพัฒนาครูในลักษณะเครือข่ายเชิงพื้นที่ 5 พื้นที่ โดยร่วมกันพิจารณาวิธีการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกการพัฒนาครูตามแนวคิดเครือข่ายเชิงพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจและตกลงร่วมกันในการจัดทำรายละเอียด กรอบความคิดและแนวทางการดำเนินงาน นำไปสู่การดำเนินงานแต่ละพื้นที่ ในระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

Continue Reading →

อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารนำเสนอบทความวิจัย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล วิบูลยศริน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับอาจารย์ฤดี กมลสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศในยุค 4.0 : จากงานวิจัยสู่การพัฒนาสื่อการเรียนรู้” ในงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง พลวัตและพัฒนาการการเรียนการสอนภาษาไทยในภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก ระหว่างวันที่ 7-10 มกราคม…

Continue Reading →