อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารได้รับเชิญเป็นประธานกรรมการในการประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล วิบูลยศริน ได้รับเชิญจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานกรรมการในการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรฯ ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*