แนะนำหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร

หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถือกำเนิดขึ้นมาจาการพัฒนาการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา และเปิดสอนวิชาเอกภาษาไทยระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงในวิทยาลัยครูสวนดุสิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501 จนกระทั่งเมื่อมีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2518 ให้เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี วิทยาลัยครูสวนดุสิตจึงเริ่มเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีในหลายวิชาเอก จุดเริ่มต้นของหลักสูตรต่อยออดมาจากพื้นฐานความเข้มแข็งทางวิชาการ ดังนี้

พ.ศ. 2521 เปิดสอนตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ในโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อคป.)

พ.ศ. 2522 เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร  2 ปี (หลังอนุปริญญา)

พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2542  เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร  4 ปี

พ.ศ. 2543 เปิดสอนเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตร  4 ปี

พ.ศ. 2552 พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ฉบับปรับปรุง)

พ.ศ. 2554 ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. 2559 พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ภายในประเทศที่ผู้เรียนต้องใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

พ.ศ. 2560 เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2560 เป็นรุ่นที่ 1

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*