อาจารย์พรเพ็ญ เหล็กดีเศษ

 Ms Pornpen Lekdeesed

การศึกษา

พ.ศ. 2560

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2555

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

  1. ภาษาศาสตร์ (Linguistics)
  2. การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Communication)

สถานที่ติดต่อ ห้อง 1211 ชั้น 2 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หมายเลขโทรศัพท์  08 6956 9321

วันและเวลาในการให้คำปรึกษา ทุกวันวันพุธ เวลา 09.00-16.30

อีเมล pp.lekdeesed@gmail.com