อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารเป็นผู้ร่วมวิจัยกับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ สังกัดหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ร่วมวิจัยโครงการ “การพัฒนากลไกและขับเคลื่อนระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูงสำหรับประเทศไทย 4.0” เข้าร่วมการนำเสนอผลการวิจัย ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ โครงการวิจัยดังกล่าวเป็นโครงการวิจัยของสภาการศึกษา โดยมี ศาศตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ เป็นผู้วิจัยหลัก

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*