โครงสร้างการบริหาร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)

  1. อาจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ                          ประธานหลักสูตร
  2. อาจารย์ ดร.สรพล จิระสวัสดิ์
  3. อาจารย์ธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร
  4. ผศ.ดร.สมโภชน์ พนาวาส
  5. ผศ.ดร.ธีรเดช

อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ

  1. อาจารย์พรเพ็ญ เหล็กดีเศษ
  2. อาจารย์อัญมาศ ภู่เพชร
  3. อาจารย์