บุคลากร

โครงสร้างการบริหาร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร

 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร


อาจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ

ประธานหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ พนาวาส

กรรมการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์

กรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรพล จิระสวัสดิ์ 

กรรมการ

อาจารย์ธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร

กรรมการ