โครงสร้างการบริหาร

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล วิบูลยศริน       ประธานหลักสูตร
  2. อาจารย์ ดร. สรพล จิระสวัสดิ์                           กรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ
  3. อาจารย์นที เพชรสุทธิสาร                               กรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
  4. อาจารย์กัญจณ์ปภัสส์ สุวรรณวิหค                   กรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ
  5. อาจารย์ธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร                           กรรมการฝ่ายประกันคุณภาพ

อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวรัตน์ เตชะโชควิวัฒน์
  2. อาจารย์วรรณรัตน์ ศรีรัตน์
  3. อาจารย์ศิริมา คงทัพ
  4. อาจารย์ศุภศิริ บุญประเวศ

เลขานุการ

นางสาวภัชราวไล ไกรแสงศรี (คุณน้อง)