โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองในด้านทักษะการสื่อสารเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านที่ 5 ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจากคุณอารียา เฟื่องประดิษฐ์กุล (พี่น้ำแข็ง) ผู้ประกาศข่าวจากสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี และอาจารย์ฤดี กมลสวัสดิ์ อาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นวิทยากรในหัวข้อ “พัฒนาการสื่อสารอย่างมืออาชีพ” และมีนักศึกษาเข้าร่วมการจัดกิจกรรมมากกว่า 300 คน

img_5971 img_5975 img_5974 img_5973

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*