%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e-%e0%b8%ad-%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4

Miss Supasiri Boonprawes

การศึกษา

*

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2552 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2549 ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

* อยู่ระหว่างการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

 

ความเชี่ยวชาญ

  1. วรรณกรรมวิจารณ์ (Literary Criticism)
  2. การบริหารการศึกษา (Educational Administration)

 

สถานที่ติดต่อ ห้อง 1107 ชั้น 1 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2244 5846

E-mail: fai_su@hotmail.com