%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e-%e0%b8%ad-%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4

Dr Supasiri Boonprawes

การศึกษา

พ.ศ. 2560

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2552 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2549 ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ความเชี่ยวชาญ

  1. วรรณกรรมวิจารณ์ (Literary Criticism)
  2. การบริหารการศึกษา (Educational Administration)

 

สถานที่ติดต่อ ห้อง 1107 ชั้น 1 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2244 5846

E-mail: fai_su@hotmail.com