ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ

Dr Supasiri Boonprawes

การศึกษา

พ.ศ. 2560

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2552

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2549

ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความเชี่ยวชาญ

  1. วรรณกรรม (Literature)
  2. การสอนภาษาไทย (Teaching Thai Language)
  3. การพูด (Speaking)
  4. การเขียน (Writing)
  5. การบริหารการศึกษา (Educational Administration)
  6. ภาวะผู้นำ (Leadership)
  7. การประกันคุณภาพทางการศึกษา (Educational Quality Assurance)
  8. ระบบบริหารการศึกษา (Quality Management System)

สถานที่ติดต่อ ห้อง 1211 ชั้น 2 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หมายเลขโทรศัพท์ 08 9040 5585

อีเมล supasiri_boo@dusit.ac.th

ไอดีไลน์ supasiri_boo