ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์

Assistant Professor Dr Teeradet Chuenpraphanusorn

การศึกษา

พ.ศ. 2550ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2538นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตรพัฒนาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2533ศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ความเชี่ยวชาญ

  1. การสอนภาษาอังกฤษ (English Language Teaching)
  2. นิเทศศาสตร์ (Communication Arts)

วันและเวลาในการให้คำปรึกษา ทุกวันพุธ เวลา 09.00-11.30

สถานที่ติดต่อ  อาคาร 1 (อาคารหลังธนาคารกรุงศรีอยุธยา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หมายเลขโทรศัพท์  0 2244 5858

อีเมล