ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกมล วงศ์สถาปนาเลิศ

Assistant Professor Dr Worakamon Vongsthapanalert

การศึกษา

พ.ศ. 2558 ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2545 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2542 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ

  1. นาฏยศิลป์ไทย (Thai Dance)
  2. การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)

สถานที่ติดต่อ ห้อง 1106 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หมายเลขโทรศัพท์

วันและเวลาในการให้คำปรึกษา ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 09.00-11.30 

อีเมล