ขอแนะนำหนังสือใหม่ของอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแนะนำหนังสือ “วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย” สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ เป็นผู้เขียน นักศึกษาและผู้สนใจสามารถหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือทั่วไปหรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่นี่

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*