คุณอลิส พันธ์พรสม ให้เกียรติเป็นวิทยากรในโครงการ “ก่อ (ร่าง) สร้าง Young Leader”

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการก่อ (ร่าง) สร้าง Young Leader โดยได้รับเกียรติจาก “พี่เนะ” คุณอลิส พันธ์พรสม มาให้ความรู้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติมากมาย อาทิ การบอกเล่าอาชีพในฝัน การทำงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นกลุ่ม พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สอบถามเรื่องราวหรือปัญหาในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อให้นักศึกษามั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียน


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*