นักศึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565

วันที่ 15 – 25 ก.ค. 65
– นักศึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565
วันที่ 2 – 11 ส.ค. 65
– นักศึกษารหัส 65 พบอาจารย์ที่ปรึกษา
และยืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565
📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th
📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th/main
📌ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ https://regis.dusit.ac.th/main/?page_id=1784

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*