นักศึกษารหัส 64 พบอาจารย์ที่ปรึกษาและยืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ Academic

https://youtu.be/4zHpp5LD9zM

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*