ขั้นตอนการรับบัตรประจำตัวนักศึกษารหัส 65 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นักศึกษารหัส 65 สามารถติดต่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตั้งแต่ เวลา 10.00 – 15.00 น. สามารถตรวจสอบรายชื่อรับบัตรได้ที่ https://regis.dusit.ac.th/main/?p=8451
– หากนักศึกษาท่านใดยังไม่ได้อัพโหลดรูปภาพสามารถอัพโหลดได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu…
โดยใช้เลขทีบัตรประชาชนในการเข้าระบบ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*