นักศึกษาหลักสูตรภาษาและการสื่อสารเข้าร่วมงาน “สวนดุสิต รู้ทัน TOEIC เรียนจบ สอบผ่าน มีงานทำ”

นักศึกษาหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมรับฟังการเสวนาในหัว “สวนดุสิต รู้ทัน TOEIC เรียนจบ สอบผ่าน มีงานทำ” ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานเสวนาดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ กับสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ในการจัดงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรประกอบด้วย

  1. ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม
  2. อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
  3. อาจารย์ ดร.ณัฐพร โอวาทนุพัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ
  4. อาจารย์ ดร.สรพล จิระสวัสดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร เป็นผู้ดำเนินรายการ

การเสวนาเริ่มด้วย อาจารย์ ดร.พันธรักษ์ พูดถึงประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่องการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา การศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่านโปรแกรม English Discoveries Online และการสมัครสอบ TOEIC ที่สถาบันภาษาฯ  

อาจารย์กนกวรรณ พูดถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ ระดับความสามารถภาษาอังกฤษของไทย และความสำคัญของ TOEIC หลังสำเร็จการศึกษา

อาจารย์ ดร.ณัฐพร อธิบายถึงโครงสร้างข้อสอบ TOEIC กลวิธีและเคล็ดลับในการพิชิตข้อสอบ TOEIC และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาทดลองทำข้อสอบด้วยโปรแกรม Kahoot ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

ในการเสวนาครั้งนี้ นักศึกษาหลักสูตรภาษาและการสื่อสารมีส่วนร่วมในการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยมีนางสาวสุธานาถ ศรีเพ็ชร และนางสาวนัดดาภรณ์ ประสพผล ทำหน้าที่เป็นพิธีกร นายสุรสีห์ วงษ์ตาฟู และนายธราธร อุ้มชู ทำหน้าที่พิธีกรถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook) นางสาวณฐพร โชสูงเนิน และนางสาวศิรประภา เนินพรหม ทำหน้าที่ประสานงานวิทยากร นางสาวชฎาธร สุขภักดีสกุล และนางสาวนพวรรณ สุทธิเกิด ทำหน้าที่รับลงทะเบียน และนางสาวธนธร  คล้ายทอง ทำหน้าที่บันทึกภาพ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*