ปฎิทินกิจกรรมวิชาการ ภาคการศึกษา 1/2565

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "15 ส.ค. 65 ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ ภาคการศึกษา 1/2565 เปิดภาคการศึกษา 1/2565 15- 29 ส.ค. 65 15- 26 ส.ค. 65 30 ส.ค.- ก.ย. 65 เพิ่ม ถอนรายวิชา ติดต่อขอแก้ผลการเรียน "I" กับอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 และภาคการศึกษาที่ 3/2564 ลงทะเบียนเรียนล่าช้า ภาคการศึกษาที่ 1/2565 1 ก.ย. 14 ต.ค. 65 3-7 ต.ค. 65 ยื่นขอลำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565 สอบกลางภาค 15- 24 พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ขอยกเลิกรายวิชาได้ผลการเรียนเป็น w ธ.ค. 65 สอบปลายภาคการศึกษา (ในตาราง) 6 ม.ค. 66 ยื่นคำร้องขอสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ประกาศผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2565 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน egis.suandusit 0-2244-5174-5"

ปฎิทินกิจกรรมวิชาการ ภาคการศึกษา 1/2565
📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th
📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th/main
📌ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ https://regis.dusit.ac.th/main/?page_id=1784

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*