อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาและการสื่อสารเป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้นวัตกรรมและแนวคิดในศตวรรษที่ 21”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ พนาวาส อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้นวัตกรรมและแนวคิดในศตวรรษที่ 21” ให้คณะครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*