อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาและการสื่อสารเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ พนาวาส อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*