สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2 โควตา (Quota) ประจำปีการศึกษา 2564

***3 ขั้นตอน สมัครรอบโควตา***
สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.สวนดุสิต
1.กรอกรายละเอียดการสมัครและชำระเงินค่าสมัคร
2.ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครและหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร
3.รอรับเมลแจ้งวันสัมภาษณ์
ถ้าเอกสารครบ ไม่เกิน 2 วัน นัดสัมภาษณ์
 
***เกณฑ์การรับสมัครรอบโควตา***
1.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.50
2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาภาษาไทยไม่น้อยกว่า 2.50
2.2 ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 2.50
2. เอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่ ประวัติส่วนตัว / แฟ้มสะสมผลงาน
3. ผ่านการพิจารณาจากทางคณะกรรมการสัมภาษณ์

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*