คณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและการสื่อสารเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์พรเพ็ญ เหล็กดีเศษ และอาจารย์อัญมาศ ภู่เพชร คณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวข้อ “Hard skill” ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*