อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและการสื่อสารดำเนินการฝึกซ้อมการแสดงโขนให้กับนักศึกษาจากโรงเรียนกฎหมายและการเมือง

อาจารย์ ดร.วรกมล วงษ์สถาปนาเลิศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร ดำเนินการฝึกซ้อมการแสดงโขนให้กับนักศึกษาจากโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ซึ่งเป็นการจัดแสดงโขนตอนพิเศษ เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยและให้ความรู้เกี่ยวกับการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ Hall 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*