อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและการสื่อสารร่วมกับกลุ่มวิชานาฏศิลป์และดนตรีจัดรำบวงสรวงถวายศาลพระภูมิหลวงปู่ชัยมงคล

อาจารย์ ดร.วรกมล วงษ์สถาปนาเลิศ ร่วมกับกลุ่มวิชานาฏศิลป์และดนตรี จัดรำบวงสรวงถวายศาลพระภูมิหลวงปู่ชัยมงคลให้กับศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*