ประธานหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดกลอนต่อต้านการทุจริต ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

อาจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ประธานหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดกลอนต่อต้านการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานฯ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*