ประธานหลักสูตรภาษาและการสื่อสารปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้

อาจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ประธานหลักสูตรภาษาและการสื่อสารเป็นประธานคณะกรรมการการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยนำเสนอหัวข้อการจัดการความรู้ของคณะฯ ในปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*