ประธานหลักสูตรภาษาและการสื่อสารเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ”

อาจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ประธานหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร เป็นวิทยากรในหัวข้อ “การเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*