คณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและการสื่อสารเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร “การเขียนเพื่อนำเสนอผลงานเข้าสู่ตำแหน่งและการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ”

อาจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ และอาจารย์พรเพ็ญ เหล็กดีเศษ เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร “การเขียนเพื่อนำเสนอผลงานเข้าสู่ตำแหน่งและการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ” ให้กับบุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม พ.ศ. 2562

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*