เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปรกติ ประจำปี 2562

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปรกติ ประจำปี 2562

รอบที่ 1 รับตรงร่วมกัน รับสมัคร 17 – 29 เมษายน 2562

รอบที่ 2 Admission รับสมัคร 9 – 19 พฤษภาคม 2562

เกณฑ์การพิจารณาการรับนักศึกษา

  1. GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาภาษาไทย และ รายวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.50
  3. สอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจาก บุคลิกภาพ แฟ้มสะสมงานและผลสอบ
    ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) เช่น TOEFL iBT, IELTS, TOEIC, CU-TEP, TU-GET
  4. คะแนน ONET ค่าน้ำหนัก 30%
  5. คะแนน GPAX ค่าน้ำหนัก 20%
  6. คะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 50%

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/course/detail/44.html

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*