ประชาสัมพันธ์โครงการ “เขียนสร้างสรรค์ สรรค์สร้างอาชีพ”

หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงาน “เขียนสร้างสรรค์ สรรค์สร้างอาชีพ” ในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561  เวลา 9.00-12.00 น. ภายในงานจะได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง…

Continue Reading →

หลักสูตรภาษาและการสื่อสารเข้ารับการตรวจประกันคุณภาพ รอบ 12 เดือน ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) รองศาสตราจารย์ขนิษฐา จิตชินะกุล (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ บูรณะกร (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ) เป็นคณะกรรมการผู้ตรวจประเิมนคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 4…

Continue Reading →