อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาและการสื่อสารเป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้นวัตกรรมและแนวคิดในศตวรรษที่ 21”

February 23, 2019 learnthai 0

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ พนาวาส อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้นวัตกรรมและแนวคิดในศตวรรษที่ 21” ให้คณะครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและการสื่อสารรำเทพบันเทิงในพิธีบวงสรวงหลวงปู่ชัยมงคล

February 15, 2019 learnthai 0

“กุ๊กกิ๊ก” นางสาวสุพรรษา รักแต่งาน และ “มิ้นท์” นางสาวสรญา วงสา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร รำเทพบันเทิงในพิธีบวงสรวงหลวงปู่ชัยมงคล ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ภายใต้การฝึกซ้อมของอาจารย์ ดร.วรกมล วงษ์สถาปนาเลิศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร Credit: กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประธานหลักสูตรภาษาและการสื่อสารปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้

February 13, 2019 learnthai 0

อาจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ประธานหลักสูตรภาษาและการสื่อสารเป็นประธานคณะกรรมการการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยนำเสนอหัวข้อการจัดการความรู้ของคณะฯ ในปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

คุณอลิส พันธ์พรสม ให้เกียรติเป็นวิทยากรในโครงการ “ก่อ (ร่าง) สร้าง Young Leader”

February 13, 2019 learnthai 0

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการก่อ (ร่าง) สร้าง Young Leader โดยได้รับเกียรติจาก “พี่เนะ” คุณอลิส พันธ์พรสม มาให้ความรู้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติมากมาย อาทิ การบอกเล่าอาชีพในฝัน การทำงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นกลุ่ม พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สอบถามเรื่องราวหรือปัญหาในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อให้นักศึกษามั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาและการสื่อสารเป็นวิทยากรอบรม เรื่อง “การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้นวัตกรรมและแนวคิดในศตวรรษที่ 21”

February 9, 2019 learnthai 0

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ พนาวาส เป็นวิทยากรอบรม เรื่อง “การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้นวัตกรรมและแนวคิดในศตวรรษที่ 21” ให้คณะครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานประชาธิปไตย (Democ Day Contest)

February 3, 2019 learnthai 0

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตชนะเลิศการประกวดโครงงานประชาธิปไตย (Democ Day Contest) เป็นการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยผ่านรูปแบบการแสดงโขน ตอนพิเศษ “หนุมานสำแดงแผลงฤทธิ์ เนรมิตเลือกตั้งแดนสยาม” โครงงานดังกล่าวเป็นการทำงานร่วมกันของคณาจารย์และนักศึกษาจากโรงเรียนกฎหมายและการเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ จัดโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.วรกมล วงษ์สถาปนาเลิศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร เป็นผู้ร่วมฝึกซ้อมการแสดงดังกล่าว

ประธานหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการร่วม โครงการความร่วมมือ รมป. 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

February 2, 2019 learnthai 0

อาจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ประธานหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการร่วม โครงการความร่วมมือ รมป. 2 ศูนย์นครราชสีมา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา