สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารจัดกิจกรรมวันปิดโครงการแรกพบผูกสัมพันธ์​สมานฉันท์​น้องพี่​

September 28, 2019 learnthai 0

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมวันปิดโครงการแรกพบผูกสัมพันธ์​สมานฉันท์​น้องพี่​ ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง​ 11703/2​ อาคาร 11 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกมล วงษ์สถาปนาเลิศ อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1 […]

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาและการสื่อสารในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

September 10, 2019 learnthai 0

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรพล จิระสวัสดิ์ ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ขอแนะนำหนังสือใหม่ของอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร

September 4, 2019 learnthai 0

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแนะนำหนังสือ “วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย” สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ เป็นผู้เขียน นักศึกษาและผู้สนใจสามารถหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือทั่วไปหรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่นี่