อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและการสื่อสารได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรสอนนาฏศิลป์ไทย

อาจารย์ ดร.วรกมล วงษ์สถาปนาเลิศ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรสอนนาฏศิลป์ไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ (ISB) เพื่อแสดงในงาน Songkran Assembly โดยสอนทุกวันศุกร์ เวลา 14.35-15.35 น.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*