ปี พ.ศ. 2557

หนังสือ

นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) พิมพ์ครั้งที่ 2 และพิมพ์กรณีพิเศษ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อ.ดร.วัชรพล วิบูลยศริน

บทความวิชาการ

Changing Thai for Communication Instructional Model to Enhance Communication and Collaboration Skills in 21st Century: Change for the Digital Age (Harvard University) อ.ดร.วัชรพล วิบูลยศริน

บทความวิชาการ

Blended Problem-Based Instructional Model via Facebook Application on Mobile: Are You Ready for m-Learning? (วารสาร International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning) อ.ดร.วัชรพล วิบูลยศริน

บทความวิชาการ

หลักการออกแบบการสอนบนเว็บตามแบบจำลอง ADDIE เพื่อการสอนสนทนาภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับชาวต่างประเทศ (วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา) อ.ดร.วัชรพล วิบูลยศริน