ปี พ.ศ. 2559

หนังสือ

เตรียมสอบ O-NET ภาษาไทย ม.ปลาย ฉบับสมบูรณ์  (สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์) ผศ.ดร.วัชรพล วิบูลยศริน

หนังสือ

ตีแตก GAT ภาษาไทย กลยุทธ์พิชิตข้อสอบอย่างมั่นใจ! (สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์) ผศ.ดร.วัชรพล วิบูลยศริน

ตำรา

ภาษาและวัฒนธรรม (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) ผศ.ดร.วัชรพล วิบูลยศริน

บทความวิจัย

การพัฒนาความรู้ความสามารถทั่วไป: กรณีศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) อ.ดร.สรพล จิระสวัสดิ์ และคณะ

บทความวิจัย

Blended Instructional Model Based on Participatory Communication Approach on Social Media for Undergraduate Students in the 21st Century: Enhancing the communication and collaboration skills (Harvard University) ผศ.ดร.วัชรพล วิบูลยศริน

บทความวิจัย

แนวคิดคุณธรรมในนิทานสมัยใหม่: ด้วยรักบันดาล…นิทานสีขาว ของอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา (วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต) อ.ธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร
รศ.บุปผา บุญทิพย์

บทความในหนังสือ

Creative Criticism Writing for E-World: Design for Blended Classroom in 21st Century (หนังสือ E-Systems for the 21st Century: Concept, Developments, and Applications) ผศ.ดร.วัชรพล วิบูลยศริน