ปี พ.ศ. 2561

งานวิจัย รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศตามแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารบนสื่อสังคม (งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) ผศ.ดร.วัชรพล วิบูลยศริน

อ.กนกพรรณ วิบูลยศริน

อ.ฤดี กมลสวัสดิ์

บทความวิจัย นวัตกรรมการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศในยุค 4.0 : จากงานวิจัยสู่การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ (Guangdong University of Foreign Studies) อ.ฤดี กมลสวัสดิ์

ผศ.ดร.วัชรพล วิบูลยศริน

บทความวิจัย Enhancing Listening and Speaking Skills to Foreign Learners: Using the Blended TFL Instructional Model (Journal of Educational System) ผศ.ดร.วัชรพล วิบูลยศริน

อ.ฤดี กมลสวัสดิ์

อ.กนกพรรณ วิบูลยศริน

หนังสือ วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ผศ.ดร.วัชรพล วิบูลยศริน