ผลงานทางวิชาการ

อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร จำนวน 7 คน ผลิตผลงานทางวิชาการ ได้แก่ งานวิจัย งานวิจัยในชั้นเรียน ตำรา หนังสือ บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความในหนังสือ และอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36 ผลงาน