ปี พ.ศ. 2562

บทความวิจารณ์หนังสือBook review (Journal of Multidisciplinary in Social Sciences)ผศ. ดร.วัชรพล วิบูลยศริน
บทความวิจัยThe Context and Trend to Develop the Pre-Working Training Course for Promoting the Competency, Capacity and Ability in the Business Service Field in ASEAN Countries (Mediterranean Journal of Social Sciences)รศ. ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
รศ. ดร.ประกฤติ พูลพัฒน์
ผศ. ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ
ผศ.นีรู ชูสัตย์สกุล
ผศ. ดร.ธีระเดช ชื่นประภานุสรณ์
อ. ดร.อรอนงค์ สงวนญาติ
บทความวิจัยMetadiscourse Markers Analysis Used in Communication Research Articles (Journal of Multidisciplinary in Social Sciences)ผศ. ดร.สมโภชน์ พนาวาส
บทความวิชาการภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 (วารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต)ดร.วรวรรษ เทียมสุวรรณ
ผศ. ดร.วัชรพล วิบูลยศริน
รศ. ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน