อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารจัดกิจกรรมบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัย

สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการบริการวิชาการ ค่ายพัฒนาภาษาและทักษะชีวิตที่เด็กควรรู้ในยุคปัจจุบัน ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยอาจารย์กัญจณ์ปภัสส์ สุวรรณวิหค ร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรายวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นความรู้ ตอนเรียน A4 ประยุกต์การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในสถานการณ์จริง ให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โภชนาการ การแสดงนิทานเสริมสร้างคุณธรรม และการละเล่นพื้นบ้าน อาทิ มอญซ่อนผ้า รีรีข้าวสาร ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ณ SDU The Open ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*