อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาและการสื่อสารเข้าร่วมการประชุมการจัดตารางสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

อาจารย์ ดร.สรพล จิระสวัสดิ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมการจัดตารางสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ระบบ AEC เปิดภาคการศึกษาวันที่ 15 มกราคม-29 เมษายน พ.ศ. 2562) โดยมีวาระเรื่องการจัดตารางสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*