หลักสูตรภาษาและการสื่อสารจัดการเสวนา “ภาษากับการสื่อสาร : วันวาน & วันนี้”

หลักสูตรภาษาและการสื่อสารจัดการเสวนา “ภาษากับการสื่อสาร : วันวาน & วันนี้” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ คุณจักรกฤต โยมพะยอม (ครูทอม)  คุณสุดารัตน์ ศรีสุรกานต์ (ครูเปิ้ล) และอาจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ เข้าร่วมการเสวนาในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ Suan Dusit Bistro ชั้น 3 อาคาร 2

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*