อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสารเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านภาษาไทยแก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการติวภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการคิดคำนวณ เพื่อการประกอบอาชีพ โดยเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล วิบูลยศริน สังกัดหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมรายวิชาภาษาไทยให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปในวันที่ 24 มิิถุนายน พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 09.30-15.30 น. ณ ห้อง 242 อาคาร 2

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*