สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารจัดกิจกรรมวันปิดโครงการแรกพบผูกสัมพันธ์​สมานฉันท์​น้องพี่​

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมวันปิดโครงการแรกพบผูกสัมพันธ์​สมานฉันท์​น้องพี่​ ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง​ 11703/2​ อาคาร 11 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกมล วงษ์สถาปนาเลิศ อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1 และอาจารย์พรเพ็ญ เหล็กดีเศษ อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 2 ให้เกียรติกล่าวโอวาทและผูกข้อมือเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความอบอุ่นของ “ครอบครัวภาษาและการสื่อสาร สวนดุสิต”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*